Top Module Empty
การบริการ พิมพ์
     หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รวมทั้งบุคคลภายนอกทั่วไปที่สนใจศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับประวัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเข้า
ใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

     ระเบียบการใช้บริการ
 • ให้ผู้ใช้เข้าใช้เอกสารจดหมายเหตุเพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัยเฉพาะภายในหอจดหมายเหตุ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
 • ให้บริการสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งบุคคลภายนอก
 • เอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดเก็บในระบบชั้นปิด ผู้สนใจต้องการใช้เอกสารต้อง
  ติดต่อขอใช้เอกสารจากบรรณารักษ์หอจดหมายเหตุ
 • ให้ใช้เอกสารจดหมายเหตุเฉพาะภายในหอจดหมายเหตุเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ยืมเอกสารออก
  ภายนอก
 • เนื่องจากเอกสารจดหมายเหตุเป็นเอกสารที่สามารถชำรุดเสียหายได้ง่ายและมีอยู่เพียงฉบับเดียว
  เท่านั้น ดังนั้นผู้ใช้ต้องใช้เอกสารด้วยความระมัดระวัง

     การทำสำเนาเอกสาร
 • ผู้ที่ประสงค์จะขอถ่ายสำเนาเอกสารต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อขออนุญาตถ่ายสำเนาเอกสาร
  พร้อมกับแสดงบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรนักศึกษาอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
  เจ้าหน้าที่
 • หอจดหมายเหตุอาจไม่อนุญาตให้ทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุบางประเภท เนื่องจากอาจ
  ทำให้เอกสารเสียหายได้ง่ายหรือเป็นเอกสารที่ยังอยู่ในกฎข้อบังคับของระเบียบงานสารบรรณ


เปิดบริการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์